"Το Ρεμπέτικο στο Δημόσιο Λόγο  της περιόδου 1931-40" Γρηγ. Μπαγιόκας(διδακ. διατριβή 2008)

http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1027/1/bagiokas.pdf

ενημερωμένος σύνδεσμος για download.

http://pandemos.panteion.gr/getfile.php?uri=http://localhost:8080/fedora/objects/iid:1015/datastreams/PDF1/content&mimetype=application%2Fpdf&filename=bagiokas.pdf

1 «Μου αρέσει»