Δοκιμή λειτουργίας βίκι

  • Ελληνική μέθοδος κιθάρας με δάχτυλα Σταμάτη Τυρταίου, εκδ. Γαϊτάνου
  • Ελληνική μέθοδος κιθάρας με πέννα Σταμάτη Τυρταίου, εκδ. Γαϊτάνου
  • Μέθοδος ακομπανιαμέντων κιθάρας Γ. Τυρταίου, εκδ. Κωνσταντινίδη, ανατύπωση Νάκας

@chrispanag Νομίζω ότι το είχα βάλει αρχικά στο δοκιμαστήριο, με το που το έκανα βίκι βγήκε μόνο του εκτός;

Όχι αποκλείεται μάλλον καταλάθος δεν το είχες βάλει στο Δοκιμαστήριο…

1 Like

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 30 ώρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.