Βoήθεια για το "Όσοι έχουνε πολλά λεφτά"

72 posts were split to a new topic: Συμβουλές και βοήθεια στη μελέτη κάποιων κομματιών στον μπαγλαμά για αρχάριο